- Uncategorized

Analys bbc.com/news

Materialval

BBC.com/news är en webbplats (under bbc.com) som är mycket diversifierad. Man har uppenbarligen mycket stora resurser till sitt förfogande, något som förklarar den stora spännvidden av artiklar, text, bilder och videos.

Webbplatsen fokuserar primärt på dagsaktuella händelser och ger rappa rapporter om dessa. Vad som i mitt tycke också är utmärkt är att den korta nyhetsförmedlingen ofta kompletteras av att man i en nyhetstext kan klicka på en till nyheten närliggande artikel för att få ytterligare och djupare information. Ett exempel är tillkännagivandet av årets fredpris eller förstås kriget i Ukraina. Man rapporterade snabbt och koncist om det, men det är sedan enkelt att klicka sig fram till mer och djupare information, t.ex. om varför priset är så viktigt eller kända tidigare fredspristagare.

De viktigaste nyheterna hittar man på webbplatsens hemsida och nöjer man sig inte med att enbart läsa rubrikerna är det lätt att klicka sig fram till en utförligare text. Och därifrån kan man således klicka sig fram till den djupare informationen.

När det gäller vad man rapporterar om är strukturen att det på hemsidan finns flikar för det som är mest brännande aktuellt men också olika ämnen. Möjligen kan man tycka att artiklarna under dessa ämnesval inte riktigt speglar vad som skulle kunna sägas vara nyheter utan fastmer av, i och för sig intressant information, som inte är direkta nyheter.

Webbplatsen blandar således material av olika nyhetsvärde med kommentarer och fördjupningar, kanske mer än vad man kan kräva av en nyhetsajt. Det är givetvis ingen nackdel, eftersom en intresserad läsare mycket lätt finner vad han eller hon kan tänkas söka efter. Så blandningen av material är utmärkt.

Vad som man skulle kunna säga är något frustrerande är att hemknappen på bbc.com/news kan förväxlas med hemknappen till bbc.com. Dessa båda finns som rubriker på samma sida. På bbc.com länkas knappen ”news” till bbc.com/news och på den webbplatsen finns också en hemknapp. Det blir i mitt tycke något rörigt.

BBC.com/news är givetvis i första hand inriktad på världsnyheter och nyheter från UK. Därför kanske det är naturligt att ganska litet fokus ligger på sydostasien och också på Mellanöstern. Detta, liksom nyheter på religionsområdet (om det nu finns några) hade varit intressanta ämnesområden att också få med, inte minst då exempelvis den judiska ”helgperioden” just nu är aktuell.

Sukkot

Målgrupp

Primärt synes bbc.com/news rikta sig till en ganska bred målgrupp av samtidsintresserade. En del personer med specialintressen kan också hitta något matnyttigt på webbplatsen.

Vad som är intressant är att man, om man vill logga in på webbplatsen att man första gången måste berätta om man är 16 år eller yngre. Eftersom jag har passerat den åldersgränsen med viss råge kan jag bara gissa att innehållet, som riktar sig till yngre, kanske är annorlunda såtillvida att framställningarna kan var enklare. men framför allt tror jag att denna åldersdifferentiering mer beror på till vilka man vill rikta reklamen, som dessutom nog får betraktas som störande på webbplatsen. Men eftersom de flesta artiklar verkar vara gratis i den meningen att man inte pekuniärt behöver punga ut med någonting är det bara att acceptera. BBC har jag ju dessutom av tradition ett högt förtroendekapital.

Sajtens struktur

Sajten är mycket innehållsrik. Ett uttryck för detta är att newsfliken är en av flera flikar i huvudet på den överordnade platsen bbc.com. Övriga flikar på bbc.com tar upp artiklar som sport, kultur med mera.

Vad specifikt fäller bbc.com/news tar den webbsidan också upp ett flertal ämnen, alltifrån purfärska nyheter till nyheter inom ett antal specialområden. Om detta är statiskt eller ändras över tid låter jag vara osagt men, om man är litet kritisk, så är blandningen av ämnen på bbc.com jämfört med bbc.com/news möjligen litet av adhoc-betonad. En sökfunktion på nyhetsfliken hade därför varit befogad.

Bilder

Webbplatsen bbc.com/news använder bilder i mycket hög utsträckning för att illustrera en händelse. Kopplingen mellan en bild och den händelse som den ska illustrera är mycket välgenomtänkt. Dock har jag erfarit att man kanske inte alltid så noga i förväg tänker igenom upphovsrättsliga frågor kring en bild. Det händer, när man begrundar en bild, att den plötsligt tas bort och ett meddelande kommer upp om att bilden har avlägsnats av upphovsrättsliga skäl. Kanske man ibland har för bråttom att lägga ut en del bilder?

Ljud, video, multimedia

När det gäller ljud liksom video använder bbc.com/news detta i hög utsträckning för att åskådliggöra/illustrera ett inlägg. Tillsammans med en slående rubrik, under exempelvis en bild, fångas läsarens intresse. Däremot, skulle jag vilja påstå, är enbart ljudinslag ganska sparsamt förekommande och återfinns i huvudsak i anslutning till en video

Wikipedia definierar, multimedia så här: ”Multimedia is a form of communication that uses a combination of different content forms such as textaudioimagesanimations, or video into a single interactive  För bbc.com/news´ del kan jag inte se annat än att webbplatsen använder just multimedia i ganska så stor utsträckning, rentav till övervägande del.

Formgivning

Formgivning är ett något diffust begrepp, men kan väl närmast definieras som utformning, design bland annat I den meningen signalerar formgivningen en viss stringens i och med att den nyhet som bedöms vara viktigast som regel placeras längst till vänster med en liten större bild. Som amatör kan jag annars tycka att formgivningen är litet splittrad även om jag förstår att så kan bli fallet när man har att göra med en så innehållsrik webbplats som bbc.com/news.

Texterna

Texterna är skrivna på två sätt. De texter som är avsedda att vara de mest aktuella är korta och kärnfulla men länkar sedan till en mer utförlig analyserande text. Därutöver innehåller webbplatsen texter som redan från början är fördjupningar i olika ämnesområden. Dessa texter hör som regel inte till de som är de absolut senaste nyheterna.

Vad gäller själva texten i inslagen är de längre analyserande texterna inledningsvis ofta försedda med ett kärnfullt, gärna med fet stil, stycke som sammanfattar det mest väsentliga i det som ska komma.

Rubriker och länktexter

Rubrikerna på webbplatsen är ganska förståeliga och gör läsaren intresserad av att fortsätta läsa och då eventuellt, om det förekommer, klicka sig vidare på den mer analyserande texten.

Ett överdrivet bruk av länkar gör ofta en text ganska svårläst, eftersom det lockar läsaren att avvika från den text som läses som därmed blir sönderbruten och kan leda till sämre förståelse. bbc.com/news är därför ganska sparsam med länkar och när det förekommer så länkar man ofta till andra texter inom samma webbplats. Mer sällan förekommer externa länkar. För min del tycker jag att detta är ganska föredömligt.

Övriga synpunkter

Självklart måste man ha förståelse för att en så bra webbplats som bbc.com/news, liksom hela bbc.com, måste finansieras på något sätt. Jag har i alla fall inte sett några artiklar bakom betalvägg även om jag inte utesluter att sådana kan finnas. Så finansieringen synes ske genom reklam. Liksom överallt annars när reklam” kladdar ner” en webbplats blir det störande och inte minst hos bbc.com/news som spänner över ett stort fält och förmodligen har ett mycket vederhäftigt rykte. Detta, plus det faktum att de just är fråga om en sajt med stor bredd på innehållet, gör att det kan bli svårt att orientera sig rätt, inte minst genom att den mesta reklamen är på svenska utifrån min IP-adress och som alltså blandas med engelsk text. Jag förstår att det måste vara så genom de använda algoritmerna, men jag tycker att det är störande.

Betyg

Sammanfattningsvis är min åsikt att bbc.com/news är en källa till vederhäftig och utförlig nyhetsrapportering, med lagom länkar och bra layout. Framför allt djupanalyserna tycker jag är värdefulla, men den myckna informationen göra att webbplatsen ibland kan uppfattas som rörig. Men ett ganska högt betyg blir det.

About Smaskolan

Read All Posts By Smaskolan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *